МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София 1092, ул.”Дякон Игнатий”№ 3, тел.: 92 20922;  факс: 987 96 93

 

 

 

ЕКОЛОГИЧЕСКО ДОСИЕ

ПОЛЕВИ УЧЕБЕН ПОЛИГОН „НОВО СЕЛО”

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛЕВИ УЧЕБЕН Полигон „Ново село”.

 

Предназначение.

ПУП Ново село е български военен тренировъчен полигон създаден през 1962 г. В съседство се намира село Мокрен. Изпoлзва се предимно за тренировка на мотострелкови, танкови и артилерийски формирования, обучавани за нуждите на отбраната на страната. От 2004 г. на полигона се провеждат съвместни тренировки на български и американски формирования.

 

Разположение на полигона.

 

ОЦЕНКА на съществуващите условия.

 

ПУП „Ново село” е разположен на площ от почти 144 кв. км. Намира се на разстояние 70 км от пристанище Бургас. Той е изграден и се ползва от 1962 г., а сега на основание подписано споразумение  между правителствата на Република България и САЩ  е българо-американска учебна база за провеждане на съвместни учения на армиите на двете страни. В момента се изражда база за настаняване на персонал, с численост около 2500 души.

Преди 1962 г. територията  на полигона  се е състояла от малко селище – Ново село, гори и пасища. Около 1961-1962 г. собствеността на земята  е прехвърлена на Министерството на отбраната и населението на  Ново село е преместено в близкото село Мокрен. На полигона са построени  административна сграда, складове и ГСМ станция.

Земите в региона на град Сливен са населявани от древни времена и доказателство за това са археологическите находки. Траките са оставили културни забележителности в почти всички селища на региона.Археологическите проучвания на тракийската култура са започнали през 20-ти век, по-точно след Втората световна война, основно в южна България. Като резултат от усилените изследователски  дейности през 60-те и 70-те години на 20-ти век, много тракийски гробници и светилища са  разкрити.По-важните сред тях са гробницата в Свещари, Казанлъшката гробница, Татул, Севтополис, Перперикон, гробницата в Александрово. Древни селища и останки от тракийска, османска и византийска култура се срещат по цялата страна, като тези от Караново са едни от най-големите в Европа.

Регистърът на историческите и археологически богатства наброява повече от 40 000 исторически места и паметници, 11 000 от които са от национално значение.

Културните богатства се управляват със закона за паметниците на културата и музеите, според който, културни паметници са движими или недвижими автентични материални свидетелства за присъствието на хора , дейности и за процеси в природата, които имат научна и/или културна стойност и са от обществено значение.

Информацията за района на полигона е оскъдна заради ограничения достъп  за исторически/археологически проучвания  през последните 50 години.

На основание на сведения от исторически и културни източници от Националния институт за паметници на културата в София, в северната част на ПУП „Ново село”  се намират останки от антична крепост. Точното местоположение не е известно. Античната крепост и района около нея  фигурират в Националния регистър за историческо и археологическо наследство като паметник от местно значение. Различни археологически останки се откриват в рамките на пет километра източно от полигон „Ново село”. Според специалистите от Историческия музей в Сливен (компетентният орган занимаващ се с местните археологически паметници като древни пътища, могили и т.н.) други археологически паметници на ПУП „Ново село” няма.

Има различни възможности за културен и образователен туризъм в региона.Дейности  като спелеоложки /пещерен/ туризъм, алпинизъм, парапланинг в природен парк „Сините камъни”, проучване на скални феномени и пещери и посещение на защитени природни зони са само част от много възможности за почивка.

Северно от ПУП „Ново село”, между село Жеравна и град Котел има два етнографски комплекса. Най-близкият град Котел е също сред „100-те туристически обекта в България”. Природонаучният музей в Котел, архитектурният и етнографски резерват „Къщата на Йордан Йовков” са  в  програмата, която  посочва местата с културно и историческо значение и  се подкрепя от правителството на България.

защитени Територии, зони и РАЗПОЛОЖЕНИЕТО ИМ.

Теренът на полеви учебен полигон „ Ново село” попада в границите на пет защитени зони  по смисъла на чл.6 от Закона за биологичното разнообразие и в една защитена територия, съгласно Закона за защитените територии.

Категорията защитена територия е природен парк „Сините камъни”.

Защитените зони са: BG0000164 „Сините камъни”, BG0000196 „Река Мочурица”, BG0000139 „Луда Камчия”, BG0000420 „Гребенец” и BG0002058 „Сините камъни – Гребенец”

Зоните BG0000164 „Сините камъни”, BG0000196 „Река Мочурица”, BG0000139 „Луда Камчия” и BG0000420 „Гребенец”  са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, а зона BG0002058 „Сините камъни – Гребенец” е за опазване на дивите птици.

Разположение на защитените територии и зони на територията на ПУП “Ново село”

 

---------------

Природен парк „Сините камъни”.

 

---------------

BG0002058 „Сините камъни – Гребенец”

 

 

BG0000164 „Сините камъни”;

 

 

BG0000196 „Река Мочурица”;

 

 

BG0000139 „Луда Камчия”;

 

 

BG0000420 „Гребенец”

 

 

Част 1. ДОСИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ”

 

Част 2. ДОСИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „СИНИТЕ КАМЪНИ - ГРЕБЕНЕЦ”  BG0002058

 

Стандартен Натура 2000 формуляр

 

 

Заповед за обявяване на защитената зона

 

 

Част 3. ДОСИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ СИНИТЕ КАМЪНИ” – BG 0000164

 

Разположение на защитената зона

 

 

Стандартен Натура 2000 формуляр

 

 

Предмет и цели на защитената зона

 

 

Част 4. ДОСИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЛУДА КАМЧИЯ” - BG0000139

 

Разположение на защитената зона 

 

 

Стандартен Натура 2000 формуляр 

 

 

Предмет и цели на защитената зона 

 

 

Част 5. ДОСИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА МОЧУРИЦА”- BG0000196

 

Разположение на защитената зона

 

 

Стандартен Натура 2000 формуляр

 

 

Предмет и цели на защитената зона 

 

 

Част 6. ДОСИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ГРЕБЕНЕЦ” – BG0000420

 

Разположение на защитената зона

 

 

Стандартен Натура 2000 формуляр

 

 

Предмет и цели на защитената зона

 

 

Законодателство :

 

Закон за защитените територии

Закон за биологичното разнообразие

Закон за лечебните растения

Закон за горите

Закон за рибарството и аквакултурите

Закон за туризма

Закон за опазване на околната среда